Miljöarbete

Norrlandspall ska vara branschledande inom Miljö- och hållbarhetsarbete

– Som stöd i vårt arbete ska vi följa de principer som gäller för ISO 26000:2010, ISO 9001, och ISO 14001.

– Företaget är certifierade av DNV för sortering och reparation av Lastpallar

– Företaget är certifierade enligt ISPM 15 för värmebehandling av lastpallar

– De retursystem Vi driver är godkända av Naturvårdsverket som Marknadsdrivande system för återanvändning.

 

Fokusområden
  1. Miljöansvar
  2. Anställnings- och arbetsförhållande
  3. Samhällsansvar
  4. Leverantörsvärde
  5. Kundvärde

 


1. Miljöansvar

• I samarbete med våra leverantörer och transportörer strävar vi hela tiden efter att minska utsläppen från transporterna genom att optimera transporterna och maximera fyllnadsgraden

• Upphandlade transportörer ska vara miljöcertifierade enligt 14001

• Norrlandspall arbetar för att de lastpallar och övrigt träemballage som företaget erbjuder ska användas inom ramen för cirkulär ekonomi och återanvändas istället för att hanteras som avfall

• I allt vårt arbete är avfallstrappan central, där fokus ska vara återanvändning

• Våra lokaler är utrustade med moderna energiåtervinningssystem, källsortering och återvinning av avfall

• Lokalerna har närvarostyrd belysning och elen vi förbrukar är fossilfri


2. Anställnings- och arbetsförhållanden

Engagerade medarbetare som trivs på arbetet är avgörande för företagets utveckling och medverkar till goda relationer till såväl leverantörer som kunder.

• Systematiskt arbetsmiljöarbete med välutbildade medarbetare, chefer, skyddsombud och väl fungerande skyddskommittéer på våra verksamhetsorter är grundpelarna i företagets arbetsmiljöarbete

• Kollektivavtal med GS facket och Unionen och en nära samverkan med de fackliga organisationerna säkerställer att parternas gemensamma överenskommelser följs

• Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att utveckla såväl företagets konkurrenskraft som arbetsmiljön. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara kompetens, nya idéer och erfarenhet från våra medarbetare på bästa sätt

• Ingen medarbetarbetare ska behöva drabbas av belastningsskador eller psykisk ohälsa på grund av sitt arbete. Genom att lägga stort fokus på belastningsergonomi, arbeta med daglig rotation, kompetensutveckling och den psykosociala arbetsmiljön skapar vi en arbetsplats med låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning

• Vi arbetar med en ständig förbättring av maskinpark, IT system och produktionsmetoder som ökar produktiviteten, förbättrar arbetsmiljön och minskar miljöbelastningen

• Vi särbehandlar inte medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grundval av kön, ras, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung


3. Samhällsansvar

Norrlandspall tar avstånd från alla former av korruption, mutor och bestickning. Vi ställer krav på att upphandlade transportörer har en uppförandekod som säkerställer avtalsenliga löner och villkor, säker arbetsmiljö och uppfyllande av lagstadgade regler. Norrlandspall arbetar uteslutande business to business. Vi köper inte lastpallar från privatpersoner. Syftet är att minska handeln med stulet emballage och bidra till ett väl fungerande samhälle.


4. Leverantörsvärde

Vi arbetar aktivt för att skapa långsiktiga relationer med våra leverantörer där Norrlandspall kan var en aktiv partner för att optimera våra leverantörers pallekonomi och minska miljöbelastningen från deras pallhantering.

• Vi prioriterar inköp av varor från svenska producenter för att minska transporterna och miljöbelastningen.

• Vi har stort fokus på att minska våra leverantörers miljöbelastning gällande lastpallshanteringen genom att minska antal pallar som blir avfall och optimera transporterna för att minska utsläppen från transporterna.


5. Kundvärde

Norrlandspall arbetar för att de lastpallar och övrigt träemballage som företaget erbjuder ska användas inom ramen för cirkulär ekonomi och återanvändas istället för att gå till energiåtervinning eller deponi. Våra kunder minskar sin mängd avfall och bidrar till att öka återanvändningen av träemballage genom att ansluta sig till de retursystem som Norrlandspall erbjuder. Vi är en trygg leverantör med fokus på kvalité, produktivitet, kostnadseffektiva lösningar och en tydlig värdegrund gällande vårt miljö- och hållbarhetsarbete.