Värmebehandlade lastpallar enligt ISPM15

Allt fler länder kräver att lastpallar som förs in i landet ska vara värmebehandlade enligt FAO:s standard ISPM15. FAO är FN:s organ för livsmedels- och jordbruksfrågor. Avsikten med kraven är att förhindra spridning av skadeinsekter som Asiatisk långhorning och Tallvedsnematod.

Hos Norrlandspall kan du köpa såväl nya som begagnade lastpallar som genomgått ISPM15-godkänd värmebehandling. Standarden kräver att virket under behandlingen ska ha en temperatur av minst 56 grader i kärnan under minst 30 minuter. Uppvärmningen tar död på eventuella skadeinsekter. Efter behandlingen stämplas pallen med godkänd märkning enligt ISPM15.

Norrlandspall har för närvarande åtta värmeugnar som är godkända av Jordbruksverket. Det ger oss en kapacitet att värmebehandla cirka en miljon lastpallar per år. Kapaciteten byggs ut kontinuerligt allt eftersom våra kunders behov växer.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om de olika ländernas krav.

Asiatisk långhorning

Den asiatiska långhorningen, Anoplophora glabripennis, är en stor, vacker skalbagge som lever i lövträd. Den angriper friska träd som så småningom dör av angreppet.

Den har påträffats flera gånger i Europa, både i träemballage från Asien och på levande träd. Hittills har den asiatiska långhorningen tagit död på lönnar i Österrike och ytterligare fall har rapporterats från Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Holland. I Helsingborg hittades 2003 levande larver av den asiatiska långhorningen i träemballage från Kina, men inga skalbaggar har påträffats på svenska träd. Den asiatiska långhorningen skulle kunna överleva vintrarna i åtminstone södra Sverige.

Tallvedsnematod

Tallvedsnematoden, Bursaphelenchus xylophilus, är en farlig skadeinsekt som kan döda tallar och andra barrträd. Den kommer ursprungligen från Nordamerika. Där orsakar den ingen större skada då kontinentens barrträd under tusentals år anpassat sig och därför är tåliga mot dess angrepp.

I övriga världen har barrträden inte utvecklat motståndskraft mot nematoden. Därför får nematodangrepp väldigt allvarliga konsekvenser utanför Nordamerika. Stora områden med döda tallar har konstaterats i Japan och Kina. I Japan var härjningarna omfattande. Uppemot 20 procent av träden i vissa bestånd hade angripits och dödats av nematoden.

I Europa upptäcktes skadeinsekten i växande skog första gången 1999 i Portugal. Under 2008 identifierades ytterligare två drabbade områden i Portugal, men inga fler fynd har gjorts inom EU.

Finska växtinspektionen har däremot funnit infektioner i virke från USA, Kanada, Kina och Japan. I Sverige har nematodangripet virke hittats i emballagelådor för snöskotrar importerade från Kanada.

Sommartemperaturen avgör om angripna träd överlever eller inte. Om medeltemperaturen under perioden juli – augusti är över 20 grader dör träden. I Sverige skulle ett angrepp av tallvedsnematoden sannolikt minska trädens tillväxt kraftigt.

Allt fler forskare är övertygade om att växthuseffekten kommer att höja medeltemperaturen framöver, detta förvärrar riskscenariot vid ett angrepp på den svenska skogen.

Bild på Asiatisk långhorning

Asiatisk långhorning. Foto: Päivi Ronni, Finnish Food Safety Authority Evira.